Zoeken!

Bloedafname en afgifte materiaal

Openingstijden priklocaties

Aanvragen bloedafname

Formulieren

Patientenidentificatie

Thuis prikken van patiënten

Cito-beleid

Aanvragen voor nabepalingen

Uitslagen

Archivering

Patiënteninstructie

Kinderen prikken

 

 

Openingstijden priklocaties

Patiënten zijn voor de bloedafname en de afgifte van (kweek)materiaal van harte welkom op de afdeling Bloedafname van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Patiënten kunnen ons vinden in de polikliniek (poli L). Wij zijn op werkdagen geopend van 8.00 - 17.00. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor bloedafname en afgifte van materiaal buiten het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Deze service kan patiënten tijd besparen. Meer informatie over locaties en actuele tijden van externe bloedafnamelocaties. Buiten de reguliere openingstijden is het laboratorium alleen bereikbaar voor spoedeisend laboratoriumonderzoek. Via de receptie van het ziekenhuis is er altijd een (dienstdoend) klinisch chemicus van de vakgroep Klinisch Chemici Midden Holland/Utrecht West bereikbaar.

 

Aanvragen bloedafname 

Laboratoriummedewerkers verrichten veneuze en capillaire bloedafname en nemen diverse lichaamsmaterialen in ontvangst t.b.v. laboratoriumdiagnostiek of bewerking. De laboratoriumdiagnostiek wordt uitgevoerd in de laboratoria van de apotheek, medische microbiologie en klinische chemie onder verantwoordelijkheid van de betreffende (laboratorium)specialist.

 

Formulieren

Wij nemen bloed af bij iedereen, ongeacht de aanvrager. De patiënt moet in het bezit zijn van een aanvraagformulier van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis of ander laboratorium. Daarnaast moet de aanvragend arts een BIG-geregistreerde arts zijn. Het laboratorium behoud zich het recht om aanvragen te weigeren wanneer niet aan deze eisen voldaan wordt of dit niet nagetrokken kan worden. Formulieren volledig invullen, zie ook patientenidentificatie. Aanvragen met potlood duidelijk aanstrepen. Wanneer gewenste aanvragen niet op het formulier vermeld worden, dan bijschrijven in duidelijk handschrift. 

 

Formulieren en verzamelpotjes voor onderzoek in urine, feces,semen enz. zijn te bestellen via de site, per Fax 0348 42 75 73 of Telenisch 0348 42 73 20.

 

Patientenidentificatie

Aanvragen en aangeboden patiëntenmaterialen dienen voorzien te zijn van volledig ingevulde aanvraagformulieren. Op het aanvraagformulier dienen, goed leesbaar, de volgende gegevens, bijvoorkeur d.m.v. een HIS- of ZIS etiket, vermeld te staan: de volledige naam (en indien van toepassing ook meisjesnaam), voorletters of roepnaam, geboortedatum, geslacht, adres en BSN. Daarnaast dient de code of naam van de aanvrager ingevuld te worden. Op monstermaterialen welke worden ingeleverd bij het laboratorium dienen de patiënten identificatiegegevens duidelijk leesbaar vermeld te staan.

 

Thuis prikken van patiënten

Op medische indicatie is het ook mogelijk om bij (huisarts)patiënten bloedafname thuis af te spreken. Afspraken kunnen digitaal en telefonisch op 0348 42 73 20 gemaakt worden. De aanvrager is verantwoordelijk dat het aanvraagformulier aanwezig is bij de patiënt. Om onleesbare faxen (en daardoor fouten) te voorkomen accepteren wij geen gefaxte aanvragen. De gewenste bepalingen kunnen worden ingevuld bij het digitaal aanmelden van de patiënt. 

 

Cito-beleid

Cito- of spoeddiagnostiek vindt plaats indien daartoe een medische indicatie of noodzaak bestaat. Cito laboratoriumonderzoek moet duidelijk op het formulier opschreven worden als CITO of telefonisch aangemeld worden. Dit kan via  toestel 0348 42 73 20. De uitslag wordt doorgaans binnen een halve dag gefaxt. In principe bestaan er geen beperkingen m.b.t. het aanvraagpakket aan cito-bepalingen, mits bij problemen overleg mogelijk is.  Cito voor microbiologisch onderzoek moet worden aangemeld bij de medische microbiologie via telefoon nummer 0348 42 73 19. Indien er reeds materiaal is afgenomen (bijv. bilirubine pasgeborene) kan dit materiaal tijdens kantooruren worden aangeboden bij de de poli bloedafname. Buiten kantooruren dient men zich bij de receptie van het HPZ te melden die dan contact opneemt met de dienstdoend analist.

  

Aanvragen voor nabepalingen

Afgenomen patiëntenmateriaal (m.u.v. urine en feces) wordt een week bewaard. De aanvraag voor een nabepaling kan worden gedaan via 0348 42 73 20. Afhankelijk van het type bepaling zal een verzoek tot nabepaling worden gehonoreerd. Bij allergie- en autoimmuniteitsdiagnostiek wordt het monstermateriaal altijd acht weken bewaard.

Bij de aanvraag voor spijtserum of spijt(citraat)plasma wordt het materiaal twee maanden bewaard t.b.v. eventuele vervolg bepalingen.

 

Uitslagen

De uitslagen worden naar u als de verwijzer gestuurd. Uitslagen van (huis)artsen die aan het Hofpoort Ziekenhuis verbonden zijn via EDI (Zorgmail), krijgen de uitslagen digitaal. Overige aanvragers krijgen de uitslagen per post.

 

Uitslagen van cito-onderzoek worden gefaxt wanneer de uitslagen bekend zijn. Uitslagen die een actiegrens overschrijden en niet eerder bekend waren, worden naast de gebruikelijke rapportage, ook altijd doorgebeld naar de aanvrager. Glucose-, kalium- en lithiumuitslagen die de actiegrens overschrijden worden altijd telefonisch doorgegeven, ongeacht eerdere uitslagen.

Bij aanvragers in de eerstelijn en verbonden aan instellingen worden uitslagen die een actiegrens overschrijden doorgebeld in volgorde van:

  1. aanvrager (of huisartsassistent), indien onbereikbaar;
  2. waarnemer of medische dienst.

Het laboratorium registreert altijd wanneer en aan wie welke uitslag is doorgebeld. Deze gegevens worden 3 maanden bewaard.

 

Archivering

Ingeleverde aanvraagformulieren worden na verwerking 3 maanden bewaard zodat eventuele onvolkomenheden nadien altijd te herleiden zijn en opgelost kunnen worden.

 

Patiënteninstructie

Voor verschillende onderzoeken is een patienteninstrucie aanwezig. Hieronder een overzicht van de beschikbare instructies

Glucose Dagcurve

Glucose Tolerantie Test (GTT)

Urine verzamelen portie

Urine verzamelen (24-uurs urine)

Hydroxyproline in urine

5-Hydroxyindolazijnzuur (5-HIAA) in urine

Feces verzamelen voor vetbepaling

Lactose Tolerantie Test (LTT)

  

Kinderen prikken

Kinderen verdienden speciale aandacht vinden wij, daarom besteden we veel aandacht aan de kinderen wanneer ze geprikt moeten worden. Om deze reden adviseren we u dan ook om kinderen voor het prikken door te sturen naar de afdeling bloedafname in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Daar hebben we alle faciliteiten bij de hand. De medewerkers die kinderen prikken zijn hiervoor opgeleid. Bij het opleidingstraject zijn ook de pedagogisch medewerkers van het ziekenhuis betrokken.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.