Zoeken!

Rechten van een patiënt

U heeft recht op informatie. De hulpverlener hoort u in begrijpelijke taal te informeren over:

 

  • uw ziekte of aandoening
  • de aard en het doel van de voorgestelde behandeling of het onderzoek
  • de te verwachten risico's en gevolgen van het onderzoek en/of de behandeling
  • eventuele alternatieven
  • de vooruitzichten met betrekking tot de gezondheid. U heeft deze informatie nodig om toestemming te kunnen geven voor een bepaalde behandeling.

 

Informatieplicht

Er is een uitzondering op de informatieplicht. De hulpverlener mag van het informeren afzien als dat leidt tot onaanvaardbare psychische belasting voor de patiënt. In dat geval mag de hulpverlener de informatie aan een ander verstrekken, bijvoorbeeld de naaste familie. De hulpverlener moet dit dan echter eerst met een andere hulpverlener bespreken.

 

U kunt aangeven dat u geen informatie wilt hebben. De hulpverlener mag u dan niet informeren behalve wanneer dat voor u of een ander heel nadelig is. In dat geval zal hij u toch informeren.

 
Eén hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist verantwoordelijk voor uw behandeling: de hoofdbehandelaar.

 

Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de (zaal)arts, dienstdoend specialist, verpleegkundig specialist of verpleegkundige. De zaalarts of verpleegkundig specialist komt op de verpleegafdeling aan uw bed en regelt de lopende zaken voor u tijdens uw opname. Beiden staan onder supervisie van een medisch specialist.

 

Vrije artsenkeuze of een 'second opinion'

U heeft altijd het recht om op elk moment zelf een arts te kiezen. Als u een andere arts of een second opinion wilt, bespreek dit dan met uw behandelend arts.

 

Toestemming

U mag alleen behandeld worden met uw toestemming. Echter, wanneer het onderzoek/de behandeling naar aard en doel niet ingrijpend is, dan wordt aangenomen dat u uw toestemming stilzwijgend heeft gegeven. Verder mag in acute situaties worden gehandeld zonder dat u toestemming heeft gegeven.

 

U heeft het recht onderzocht en behandeld te worden buiten het gezicht en gehoor van anderen. Zonder uw toestemming mogen de hulpverleners geen gegevens van u aan anderen doorgeven.

 

Dossier opvragen

U heeft recht op inzage van uw dossier behalve als de privacy van een ander hierdoor zou worden geschonden. U kunt als u dat wilt een kopie krijgen van uw dossier. De hulpverlener mag daarvoor een redelijke vergoeding vragen. Een verzoek tot inzage van het dossier of kopie kunt u opvragen via het aanvraagformulier patiëntendossier bij de desbetreffende polikliniek.

 

Uw dossier moet tenminste 15 jaar worden bewaard. U mag de hulpverlener vragen het dossier te vernietigen. De hulpverlener zal in principe op uw verzoek ingaan, behalve wanneer een ander daar ernstig nadeel van zou ondervinden.

 

Klachtenbehandeling

U heeft recht op klachtenbehandeling. Als u niet tevreden bent over de verzorging en de behandeling, kunt u dat bespreken met de betrokken hulpverleners, of een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris, de klachtencommissie of de directie van het ziekenhuis.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.